ประเภทการสมัคร
1.ผู้ร่วมธุรกิจ เป็นการสมัครเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจกับภาคผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์ และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เงินปันผลตอบแทน และรางวัลท่องเที่ยว รวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกลด 10-25%
2.สมาชิกอภิสิทธิ์ เป็นการสมัครเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกลด 10-25%
ค่าสมัคร
1.ผู้ร่วมธุรกิจ 600 บาท
2.สมาชิกอภิสิทธิ์ 200 บาท
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
1.ผู้ร่วมธุรกิจ


2.สมาชิกอภิสิทธิ์

ข้อตกลงในการสมัคร
 ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อตกลงแล้ว